Innovative steel
for a better engineered future
print

Nordens ledande förbrukare av återvunnet stål

Som en ledande ståltillverkare tar Ovako ansvar för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt i alla dimensioner. Det omfattar såväl kvalitet och kundrelationer som medarbetare, säkerhet och miljö. Det handlar också om att agera ansvarsfullt på de orter där Ovako verkar. Detta har Ovako slagit fast i sin långsiktiga strategi, i policyn för miljö, hälsa och industriell säkerhet samt i företagets uppförandekod och kärnvärden.

Skrotbaserad stålproduktion

Stål är ett material som kan återanvändas ett obegränsat antal gånger utan att dess materialegenskaper försämras. Ovakos stålproduktion är baserad på skrot, vilket innebär att ingen ny järnmalm behöver brytas. Det gör Ovako till Nordens största återvinnare av stålskrot. En skrotbaserad tillverkning genererar en mindre mängd koldioxidutsläpp än den järnmalmsbaserade. Genom att tillvarata skrotets legeringsämnen reduceras även andelen andra legeringsämnen som behöver tillsättas, vilket är både en ekonomisk och miljömässig fördel.

Ovakos tre smältverk använder samtliga stålskrot som råvara. Totalt tog stålverken emot cirka en miljon ton stålskrot från den externa marknaden under 2012. För att optimera resursutnyttjandet med avseende på legeringselement delas skrotet in i olika skrotklasser. Skrotet förädlas sedan till högkvalitativa stålprodukter.


ISO 14001

Ovakos enheter är sedan tidigare certifierade enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001. Ovako bedriver tillståndspliktig verksamhet. Tillstånden och dess miljövillkor reglerar bland annat produktionsnivåer, mängden utsläpp till luft och vatten, bullernivåer, samt hantering av deponier. Alla större produktionsorter är certifierade och arbetar i enlighet med ISO 14001.

Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och vissa enheter har dessutom certifierats enligt ISO/TS 16949 för fordonsindustri, ISO 50001 energiledningssystem samt OHSAS 18001 ledningssystem för arbetsmiljö.


Marknad för restprodukter

Utöver huvudprodukten stål producerar Ovako en mängd restprodukter. Restproduktsarbetet domineras av användning och återvinning. Även det skrot som faller ut som restprodukter i tillverkningsprocessen återanvänds. Ovako deltar i flera forskningsprojekt för att öka och förbättra nyttjandet av restprodukter.


Ovako samarbetar kring miljöfrågor

Ovako stödjer World Steel Associations policy om hållbar utveckling och är även anslutna till Europeiska Eurofer och svenska Jernkontoret. Genom dessa samarbeten deltar Ovako i arbetet att driva miljöfrågorna.


Worldsteel's Sustainable Development Charter

Ovako har signerat Worldsteel's Sustainable Development Charter. Det innebär att vi stödjer den hållbarhetsutvecklingspolicy som Worldsteel Association etablerade 2012. Läs mer om vårt åtagande här.


Konfliktmineraler

Ovako stödjer ansvarsfull gruvdrift. Vi är anslutna till organisationerna Electronic Industry Citizenship Coalition® (EICC®) and Global e-Sustainability Initiative (GeSI) – läs mer om åtagandet här (på engelska). 


Miljö, hälsa och industriell säkerhet

Ovako strävar efter att skapa attraktiva arbetsplatser för sina anställda och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Enligt vår policy för miljö, hälsa och industriell säkerhet (MHS-arbete) uppmuntrar vi alla medarbetare att ta hänsyn till hälso-, miljö- och säkerhetsfrågor i sitt dagliga arbete.

Läs mer om Ovakos arbete kring Hälsa och säkerhetsarbete


Minimerad miljöpåverkan

Genom investeringar som minimerar påverkan på miljön säkerställer Ovako att vi lever upp till de strikta kraven som lagstiftning och våra kunder ställer på produktionen. Några exempel är slutna vattenledningssystem, vattenrening, effektiv energianvändning, rökgasrening och värmeåtervinning som reducerar utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om Ovakos miljöarbete

Läs vår kvalitetspolicy